home email
회사소개   시스템분야   도서용품분야   고객센터
 
   
   
   
   
   
 
출입관리 시스템개요
출입관리 제품소개
 
     
 
Home > SYSTEM분야 > 출입관리시스템
 
 
출입 관리 시스템 개요 출입 관리 시스템 도입 효과
 
  출입 관리 시스템 도입 효과
    - 정보의 축척과 활용의 객관화.
    - 출입 인원의 다양한 통계.
    - 다양하고 체계적인 보안관리 용이.
    - 중앙 현관의 무질서함 해소.
    - 인적자원의 효율적 운영관리.
    - 시설물 관리의 효율성, 경제성 제공.